Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, adres poczty e-mail: ckp_belchatow@wp.pl;    http://ckzbelchatow.pl/
 2. W CKZ w Bełchatowie został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e?mail iod@ckzbelchatow.pl tel.: 693337954
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych wynikających w szczególności z ustaw:

 • ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2022 r. poz. 2089 z późn. zm.);

2) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

3) w pozostałych przypadkach udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych tj.:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,

3) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług poradni, w tym wydania opinii i orzeczeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Drzazga 13-01-2020 17:46:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Drzazga 13-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Drzazga 05-07-2023 11:21:04