Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Rady Pedagogicznej CKP

R E G U L A M I N

 

Działalności Rady Pedagogicznej

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Bełchatowie

opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku
(z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty

 

Postanowienia ogólne

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora działający w jego imieniu i z jego upoważnienia.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt, aktualizacje statutu CKP i przedstawia go do uchwalenia.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą by ć organizowane z inicjatywy przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim o terminie i porządku zebrania nie później niż 5 dni przed zebraniem, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych. Obecność na posiedzeniu potwierdzona zostaje własnoręcznym podpisem w protokole Rady Pedagogicznej.

7. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne informacje wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i finansowego o działalności CKP.

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w Centrum. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12. W zależności od potrzeb Rada Pedagogiczna wybiera delegatów z pośród członków obecnych na posiedzeniu (za ich ustną zgoda) uprawnionych do reprezentowania interesów CKP.

13. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Centrum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. Zatwierdzanie planów pracy Centrum.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum.

 4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów Centrum.

 6. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. Organizację pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 2. Projekt planu finansowego Centrum.

 3. Wnioski Dyrektora Centrum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 4. Propozycje Dyrektora Centrum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

 5. Kandydatów na stanowiska kierownicze w Centrum zgodne
  z § 9 ust. 1 pkt 1-4 statutu Centrum.

 6. Kandydatów na stanowisko dyrektora Centrum w przypadku nie wyłonienia go w drodze konkursu lub przedłużenia kadencji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Drzazga 09-05-2019 15:53:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Drzazga 09-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Drzazga 09-05-2019 15:56:39