Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin zajęć praktycznych

 


Regulamin zajęć praktycznych

w Centrum Kształcenia Praktycznego

 

W celu zapewnienia uzyskania przez uczniów odpowiednich kwalifikacji zawodowych poprzez praktyczne kształcenie potrzebnych umiejętności do zdania egzaminu zawodowego oraz podjęcia przyszłej pracy zawodowej ustala się co następuje:

§ 1.

Do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej odbywanie zajęć praktycznych jest obowiązkowe.

§ 2.

Wobec uczniów odbywających zajęcia praktyczne w Centrum stosuje się przepisy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu z późniejszymi zmianami.

 

§ 3.

Uczniowie podczas zajęć praktycznych w pracowniach Centrum podporządkowani są zasadom wewnętrznej dyscypliny pracy.

§ 4.

Nauczyciele zawodu stanowią, kadrę kierowniczą względem uczniów odbywających zajęcia praktyczne w Centrum.

§ 5.

1. Na początku każdego roku szkolnego każdy uczeń wnosi dobrowolną opłatę na rzecz CKP przeznaczoną na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania ćwiczeń. Wysokość opłaty jest ustalana przez Radę Pedagogiczną CKP na dany rok szkolny w miesiącu sierpniu.

2. Na początku każdego roku szkolnego na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznają się
z wewnętrznym regulaminem pracy obowiązującym w Centrum, regulaminem porządkowym oraz przepisami określającymi prawa i obowiązki ucznia.

3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie odbywający po raz pierwszy zajęcia w Centrum uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu w zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

4. Odbycie ogólnego przeszkolenia musi być potwierdzone pisemnie przez inspektora bhp i ucznia
w zeszytach zajęć praktycznych oraz księdze szkoleń.

5. W czasie roku szkolnego na pierwszych zajęciach po zmianie pracowni uczniowie są zapoznawani przez nauczycieli zawodu z regulaminem pracowni oraz odbywają szkolenie stanowiskowe
z uwzględnieniem szczegółowych przepisów BHP, potwierdzane podpisem ucznia w zeszycie zajęć praktycznych.

§ 6.

1. Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy uczniowie mają obowiązek używania odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz środków czystości.

2. Uczniowie zobowiązani są do noszenia i szanowania używanej przez siebie odzieży, właściwego wykorzystywania otrzymanego sprzętu ochrony osobistej, dbania o czystość stanowiska pracy w czasie i po zakończeniu pracy oraz o czystość osobistą.

§ 7.

W razie zaistnienia wypadku na terenie Centrum poszkodowany lub jego opiekun ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora Centrum oraz służby BHP.

§ 8.

  1. Zajęcia praktyczne/przedmioty w kształceniu praktycznym odbywają się w pracowniach Centrum według harmonogramu przejść.

  2. Zajęcia praktyczne/przedmioty w kształceniu praktycznym mogą odbywać się poza terenem CKP, jeśli ich tematyka umożliwia realizację obowiązującej podstawy programowej.

  3. W przypadku organizacji zajęć poza CKP ale na terenie Bełchatowa uczniowie zgłaszają się na miejsce o wyznaczonej godzinie wraz z ubraniami roboczymi i po ich zakończeniu udają się do domu.

§ 9.

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do wydajnej pracy i rzetelnego zaangażowania się w zorganizowaną działalność szkoleniową, produkcyjną lub usługową oraz wzorowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków szkolnych.

2. Na zajęcia uczniowie zobowiązani są zgłaszać się punktualnie.

3. Bez zgody nauczyciela nie wolno bezwzględnie opuszczać stanowiska pracy oraz wychodzić poza teren pracowni, budynku i terenu Centrum.

4. W czasie trwania zajęć praktycznej nauki zawodu na terenie Centrum uczniom nie wolno korzystać
z telefonów komórkowych, które mają pozostać wyłączone. Dopuszcza się korzystanie z telefonów komórkowych jedynie w trakcie przerwy.

5. W czasie trwania zajęć na terenie Centrum uczniowie zobowiązani są do noszenia identyfikatorów (zawierających: imię i nazwisko, zdjęcie, klasa, nr marki narzędziowej) w widocznym miejscu.

§ 10.

Podczas odbywania zajęć praktycznych/przedmiotów w kształceniu praktycznym uczeń zobowiązany jest do prowadzenia obowiązującego zeszytu.

§ 11.

Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w czasie odbywania zajęć praktycznych/przedmiotów w kształceniu praktycznym.

§ 12.

Na terenie Centrum zabrania się:

- palenia wyrobów tytoniowych,

- używania „palenia” e-papierosa (papierosa elektronicznego),

- zażywania środków odurzających itp.,

- spożywania alkoholu,

§ 13.

1. Każdy uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić dzień nieobecności na zajęciach, przedkładając odpowiednie zaświadczenie od lekarza lub rodziców.

2. Usprawiedliwienie musi być przedstawione nauczycielowi zawodu w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

§ 14.

1. Uczeń może być zwolniony z części zajęć osobiście przez rodzica lub prawnego opiekuna.

2. W przypadku długotrwałej choroby lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym Rada Pedagogiczna Centrum ustali sposób i tryb odrabiania i zaliczania zaległości programowych zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 15.

Wewnętrzne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zajęć praktycznych/przedmiotów w kształceniu praktycznym w Centrum przedstawione są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 16.

Wizerunek uczestników zajęć w CKP (nauczyciele i uczniowie) może być wykorzystywany za ich zgodą/ zgodą rodziców, prawnych opiekunów w celach promocyjnych placówki.

§ 17.

Za systematyczne uczęszczanie na zajęcia, wzorowe wyniki w kształceniu i kulturę osobistą dyrektor Centrum może przyznać nagrody:

1) pochwałę Dyrektora Centrum w obecności uczniów,

2) list pochwalny lub gratulacyjny,

3) dyplom uznania,

4) nagrodę rzeczowa.

§ 18.

Za nieprzestrzeganie regulaminu, uchylanie się od pracy, ucieczki z zajęć oraz niewłaściwego zachowania będą stosowane kary przewidziane w Statucie Centrum z jednoczesnym powiadomieniem szkoły macierzystej i rodziców ucznia.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018 roku Dyrektor Centrum

 

Regulamin zatwierdzam do użytku wewnątrzszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Drzazga 09-05-2019 15:50:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Drzazga 09-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Drzazga 09-05-2019 15:52:08